OFERTA

Osoby fizyczne:

 • bieżąca obsługa prawna osób fizycznych, w tym również profesjonalnie zajmujących się uprawianiem sportu

 • reprezentacja w każdym stadium postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi (PZPN, PZPS)

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi

 • przygotowanie wezwań przedsądowych, pism procesowych, pism w postępowaniu egzekucyjnym

 • udzielanie pomocy w procesach o rozwód lub separację

 • przeprowadzanie postępowań spadkowych

 • przeprowadzanie podziału majątku wspólnego

 • zastępstwo procesowe w sprawach o odszkodowanie

 • przygotowywanie i weryfikacja projektów umów, porozumień

 • analizę tekstów prawnych (umów, oświadczeń, pism i wezwań sądowych)

 • sporządzanie opinii prawnych

 • przygotowanie analizy stanu prawnego nieruchomości

 • prowadzenie negocjacji

 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów

 • reprezentacja w czynnościach notarialnych, przygotowanie projektów aktów notarialnych

 • reprezentacja w czynnościach komorniczych

 • reprezentacja przed wszystkimi sądami, wydziałami, komisjami i agendami związków sportowych (PZPN, PZPS) i ich związkami regionalnymi

 • pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach

Osoby prawne:

 • bieżąca obsługa prawna spółek cywilnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą, jak również stowarzyszeń i sportowych spółek akcyjnych

 • sporządzanie aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń

 • tworzenie, przekształcanie i rejestracja spółek prawa handlowego

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS

 • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych, listów intencyjnych, memorandum etc.

 • zastępstwo w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych

 • reprezentacja w czynnościach notarialnych i komorniczych

 • reprezentacja przed wszystkimi sądami, wydziałami, komisjami i agendami związków sportowych (PZPN, PZPS) i ich związkami regionalnymi

 • dochodzenie należności

Sprawy karne:

 • posiedzenie aresztowe

 • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków

 • rozbój

 • kradzież

 • wypadki drogowe

 • posiadanie, produkcja, uprawa, przemyt, wprowadzanie do obrotu, udzielanie narkotyków

 • oszustwo

 • zniesławienie znieważenie

 • przywłaszczenie

 • nękanie, stalking

 • błąd medyczny

 • przemoc domowa- znęcanie

 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (gwałt, molestowanie seksualne, zmuszanie do prostytucji)

 • odszkodowania powypadkowe

 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary

 • zawieszenia wykonania kary

 • odroczenia wykonania kar

 • wydanie wyroku łącznego

 • ograniczanie wolności słowa i wypowiedzi

 • dyskryminacja na tle narodowościowym

 • obrona prawa do prywatności